( ఈ కాలమ్  నవంబర్ 15, 2018  సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చింది.
ఆడియో కౌముది ప్రత్యేకం)
 

                                                                       
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
  నవంబర్ 15, 2018          

*************

 

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలమ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి


KOUMUDI HomePage