సమాధానాలు పంపినవారు
 భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, పూణె
 ఎస్.ఆర్.కె
అపర్ణాదేవి, విజయవాడ
అయ్యల శివరాం, గుంటూరు
రాధికా ప్రసాద్, కెనడా
సుంకర సురేష్ చౌదరి, మినియాపోలీస్
కె.వి.రాంప్రసాద్
వి.ప్రతిమ, హైదరాబాదు
సరైన సమాధానం పంపినవారు
అపర్ణాదేవి, విజయవాడ