రేపుతీపి  

( ఈ కాలమ్ డిసెంబర్ 04, 2014  సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చింది. ఆడియో వెర్షన్ కౌముది ప్రత్యేక సమర్పణ) 

                                                                                                                  
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
                                         డిసెంబర్ 04 ,   2014          

*************

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలంస్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 


KOUMUDI HomePage