( ఈ కాలమ్ జూన్ 16, 2016  సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చింది.
ఆడియో, కౌముది ప్రత్యేక సమర్పణ) 

                                                                       
          

                                     gmrsivani@gmail.com   
 జూన్ 16, 2016          

*************

 

 

Read all the columns from Gollapudi  గొల్లపూడి గారి మిగతా కాలమ్స్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

 
 


KOUMUDI HomePage